Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Tematyką CSR (z j. ang corporate social responsibility) zajmują się na co dzień m.in. wyspecjalizowane media. Ostatnio magazyn Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (kwartalnik, mający e-odpowiednik raportCSR.pl) w swojej 49. edycji przyznał swoje wyróżnienia dwóm spółkom: PKN Orlen i Emitel. Ta pierwsza - za „odpowiedzialność za środowisko i przyszłe pokolenia, a także za inwestowanie w rozwój pracowników”.

Emitel zaś - za „przygotowanie Raportu Zaangażowania Społecznego i inicjatywy podjęte w 2020 r.”.

Wszystko to mieści się w szerokiej definicji CSR jako strategii zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Jak zwraca uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości bycie „społecznie odpowiedzialnym” oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. Wszystko to przyczynia się zaś do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wspomniany magazyn Raport CSR przy okazji informacji o wyróżnionych: PKN Orlen i Emitelu zamieszcza szereg wypowiedzi ekspertów na temat wyzwań związanych z osiągnięciem ambicji unijnych komisarzy w zakresie budowy neutralnej klimatycznie gospodarki w krajach unijnych, w tym zwłaszcza w Polsce.

- Zaproponowany przez europejskich polityków Zielony Ład może odegrać rolę takiego samego katalizatora przemian gospodarczych, jakie spełnia rozwój sektorów kosmicznego czy militarnego - mówi prof. Janusz Lewandowski, przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN.

- Europejski Zielony Ład to nie „zalecenie”. Jest to strategia polityczna i jeden z sześciu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Urszuli von Der Leyen. Ta koncepcja znajduje odzwierciedlenie w licznych inicjatywach legislacyjnych, które Komisja Europejska przedkłada Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu. Obecnie większość z tych propozycji jest na etapie negocjacji, lecz gdy skończy się unijna procedura legislacyjna, staną się one wiążące dla wszystkich państw członkowskich - zwraca uwagę Kamila Sotomska, wicedyr. Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zaś w opinii Krzysztofa Krystowskiego, prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie, „duży może więcej”. - Patrząc na gospodarkę z perspektywy klastrów, czyli organizacji, które wspierają rozwój gospodarczy, głównie poprzez sieciowanie przedsiębiorców i świata nauki, a także łączenie dużych z małymi i średnimi przedsiębiorcami, uważam, że ogromna odpowiedzialność spoczywa na tzw. krajowych championach. (...)W Polsce brakuje podmiotów, których skala daje szansę na równorzędne konkurowanie z europejskimi i światowymi potentatami.

- W obecnej sytuacji trudno znaleźć bardziej wyrazisty i wymagający obszar tworzenia dobra wspólnego i społecznej odpowiedzialności niż odpowiedzialna polityka energetyczna, klimatyczna i ekologiczna - czytamy na stronach Raportu CSR. Polityka klimatyczna to obszar wyzwań, w których PKN Orlen już jest aktywnym uczestnikiem i kreatorem. Odpowiedzialność za środowisko i bezpieczeństwo energetyczne Polski rośnie wraz z planami budowy multieneretycznego koncernu, czyli połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos oraz PGNiG.

- Przygotowanie Raportu Zaangażowania Społecznego, to spore wyzwanie dla firmy i wymaga dużego nakładu pracy - mówi Agnieszka Sobucka, rzeczniczka Emitela. W Raporcie spółki znalazł się też rozdział opisujący jej działania na polu ekologii. Dzięki działaniom, które służą ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń, a także wdrożeniu zielonych technologii, Emitel zanotował w 2020 r. mniejsze zużycie energii, i to mimo uruchomienia 55 nowych stacji i nadajników.

Raport informuje też o działaniach CSR polskich firm, m.in. Grupy Mlekovita, która przekazuje produkty mleczne dla Libanu; zaangażowaniu Grupy Lux Med, która posadzi w Polsce ponad 300 tys. drzew, Fabryce Broni „Łucznik”, która wspiera radomski sport, a także o sieci Żabka, która podsumowała swoje działania, w ramach Strategii Odpowiedzialności, w 2020 r.

W Raporcie CSR Krzysztof Pawlak przedstawia też najciekawsze przykłady społecznej odpowiedzialność z zagranicy, m.in. takich firm jak WarnerMedia, Home Depot, Honda, Unilever, Coca-Cola czy PayPal.

{crossposting}