Nowy model rozwoju regionalnego to rozwój odpowiedzialny. Ministerstwo Rozwoju konsultuje Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie to główne cele Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, do którego opinie zbiera Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W pierwszych spotkaniach konsultacyjnych w regionach wzięli udział przedstawiciele kierownictwa resortu, w Tarnowie - wiceminister Adam Hamryszczak. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Będzie on obowiązywać do 2030 roku.

KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

O zapisach w Strategii z przedstawicielami regionu Małopolski rozmawiał wiceminister Adam Hamryszczak, który przekonywał, że nowy model rozwoju to rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który zapewnia dobrobyt nie tylko nam współcześnie żyjącym, ale w równym stopniu także przyszłym pokoleniom.

Wiceminister podkreślał, że rolą państwa - w porozumieniu z samorządami województw i samorządami lokalnymi, które są najbliżej mieszkańców – jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju – legislacyjnych, finansowych i instytucjonalnych.

Zdaniem wiceministra A. Hamryszczaka, aby dokonać rzeczywistej zmiany musimy usprawnić warunki współpracy na wszystkich poziomach zarządzania oraz lepiej komunikować z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

- Większe zaangażowanie samorządów - gminnych i powiatowych w kreowanie rozwoju oraz aktywna współpraca z samorządem województw pozwala na lepsze planowanie inwestycji, które poprawią nam wszystkim warunki życia - mówił Hamryszczak. 

Spotkania konsultacyjne Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca stycznia.

Written by on