Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kolejka górska w wesołym miasteczku. Ludzie jadą do góry nogami

Narzędziem wspierającym GOZ mogą okazać się zachęty ekonomiczne. Polityka klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona różnorodności biologicznej.

Wokół tych kwestii koncentrowały się dyskusje podczas nieformalnego spotkania ministrów Unii Europejskiej ds. środowiska i klimatu, które odbyło się w Helsinkach. W obradach wziął udział m.in. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Dyskusje koncentrowały się m.in. na kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), w tym, w kontekście jej potencjału dla ochrony różnorodności biologicznej i klimatu.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym może na wielu płaszczyznach znacząco pomóc w osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

- Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na nowe zasoby, pozwala także zniwelować presję na ekosystemy, co może znacząco przyczynić się do ochrony bioróżnorodności – dodał.

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali także na temat kolejnych kroków jakie należy podjąć, aby uczynić UE jeszcze bardziej „cyrkularną” zarówno regionalnie, jak i globalnie. 

W trakcie posiedzenia wiceminister Mazurek zwrócił uwagę, że dla faktycznej transformacji w kierunku GOZ niezbędne są zaangażowanie społeczeństwa i powszechna zmiana wzorców konsumpcji.

- Bardzo istotne są działania na rzecz zmian postaw konsumentów, począwszy od dzieci i młodzieży, np.: tworzenie nowych interdyscyplinarnych kierunków studiów, łączących wiedzę z zakresu inżynierii, prawa oraz nauk przyrodniczych, ograniczenie lub zmiana charakteru reklam, aby zbytnio nie rozbudzały potrzeb konsumenckich, powodujących niepotrzebny popyt, a w konsekwencji  nadmierne zużycie surowców, czy też nauka rozsądnego podejścia do zmieniających się trendów i mody – podkreślił wiceminister Mazurek.

Jak dodał należy tworzyć polityki sprzyjające popytowi, ale na produkty wytworzone zgodnie z zasadami GOZ.

Mazurek zaznaczył również, że narzędziem wspierającym GOZ mogą okazać się zachęty ekonomiczne, jeśli byłyby poparte działaniami edukacyjnymi, które przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie. Ponadto system finansowania powinien stymulować producentów do takiego projektowania produktów, aby zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich potencjał recyklingu.

Nieformalne spotkanie ministrów środowiska ds. środowiska i klimatu było także okazją do omówienia wkładu i roli Unii Europejskiej w procesie wyznaczania globalnych ram bioróżnorodności po 2020 r. 

- W pracach na rzecz ochrony bioróżnorodności należy wykorzystać potencjał Konwencji Karpackiej - zaznaczył wiceminister Mazurek. - Dwa oddzielne protokoły, tj. o różnorodności biologicznej oraz o różnorodności krajobrazowej w ramach Konwencji Karpackiej, stanowią doskonałe ramy dla ewentualnych działań, jako dodatkowy wkład w realizację celów Konwencji o różnorodności biologicznej. W 2020 r., w Polsce odbędzie się posiedzenie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP6), które bezpośrednio poprzedzi Konferencję w sprawie bioróżnorodności (COP15) – dodał wiceminister.

{crossposting}